luns, 1 de decembro de 2014

Reflexión sobre o marco instrumental na orientación laboralNeste módulo, ao longo de 6 temáticas, tratáronse os aspectos relacionados co traballo diario do/a orientación laboral no Servizo Público de Emprego de Galicia. Así, se foron desgranando contidos relacionados coa intermediación laboral e metodoloxía de traballo: modelos de orientación, principios, Itinerario personalizado de Inserción (IPI), a entrevista de orientación, prospección de emprego, técnicas e ferramentas de BAE, incluíndo o autoemprego e o emprendemento. Destas temáticas tratadas, sinalo a continuación os aspectos que me resultaron de interese neste módulo.

En relación ao marco teórico e metodolóxico da orientación laboral, o feito de existir sistemas e modelos de orientación diferentes en cada administración, así como en cada país europeo, fai que sexa difícil de definir as funcións e marco profesional do/a orientador/a. O que si se establece a través do Plan Nacional de Acción para o Emprego, é unha atención individualizada nos servizos de orientación laboral co fin de dar resposta á heteroxeneidade das persoas desempregadas. Así, a metodoloxía de traballo na orientación laboral, nesa atención individualizada, desenvólvese a través da entrevista de orientación e o deseño de itinerarios personalizados de inserción. Este apartado de atención individualizada o considero fundamental no traballo coas persoas desempregadas, e ao mesmo tempo non exento de dificultade no traballo, xa que se parte das diferentes situacións socioeconómicas, persoais e culturais da persoa usuaria á cal se busca mellorar a súa situación laboral. Esíxese polo tanto, dominar as técnicas de entrevista e das competencias necesarias para intervir coa persoa que demanda os servizos de orientación laboral.  


Por outra parte, en cada territorio hai diferenzas en relación ao mercado laboral, por exemplo entre o ámbito urbano-rural, costa-interior, polo que o/a orientador/a laboral debe coñecer as características dos sectores laborais onde se encontra. A isto súmase o amplo abanico do perfil de persoas desempregadas coas que se traballa, atendendo á idade, nivel de estudos, atendendo a problemáticas (exclusión territorial, conciliación) e colectivos moi diferentes (inmigrantes, persoas con discapacidade, minorías étnicas,...), polo que tamén esixe coñecer os recursos existentes para dar resposta ás diferentes demandas.  

No que respecta ás temética de prospección de emprego, técnicas e ferramentas de busca de emprego e autoemprego, sinálase a importancia de coñecer os perfís profesionais existentes co fin de valorar o obxectivo laboral e competencias necesarias coa persoa desempregada. Neste sentido existen diferentes recursos que nos axudan neste traballo: ofertas laborais, certificados de profesionalidade, Observatorio Ocupacional...). Nestas accións do orientador/a laboral, considero importante a fase inicial de diagnóstico co fin de valorar as capacidades e grao de autonomía na busca de emprego e, en función disto, optar por dar maior autonomía na persoa desempregada no manexo dos recursos na busca activa de emprego, ou realizar un traballo máis cercano coa persoa. A nivel de prospección de emprego, como vantaxes considero que é unha ferramenta importante para coñecer o texido empresarial e perfis demandados na inserción laboral, e sobre todo que nos axuda na inserción laboral. Como desvantaxes valoro que, na actualidade, a prospección se ve limitada polos seguintes factores: predominio de pymes, insuficiencia de recursos e dispoñibilidade para colaborar das empresas, excaseza sobre todo en pequenas empresas de cultura de RSE...  

A modo de conclusión e valoración persoal, sinalar que a labor na atención a persoas desempregadas, e debido á heteroxeneidade mencionada anteriormente, require do/a orientador/a laboral de moitos e diversos coñecementos, difíciles de abarcar nalgúns aspectos se se quere traballar de forma rigorosa e efectiva. Por iso, cada vez faise necesario estar ao tanto dos recursos que nos rodean así como o traballo en rede con outros profesionais co fin de colaborar en diferentes aspectos no traballo cunha persoa. Ademais, no traballo de orientación, tamén é importante non só traballar os recurso externos coa persoa desempregada, senón tamén potenciar os recursos propios dos que dispón a persoa (recursos persoais, familiares, no grupo de iguais..., co fin de promover un papel máis activo e cambio que se manteña no tempo.  

domingo, 30 de novembro de 2014

O proceso de Orientación Laboral

Actualmente a orientación laboral en Galicia é un proceso individual, esto é, axústase ás necesidades que un orientador laboral detecta na persoa orientada, partindo da base de que non hay ningún marco académico determinado e que unha gran parte do desempeño profesional dos orientadores é levado a cabo baixo directrices autónomas en función dos seus coñecementos e das súas competencias e habilidades.

A orientación laboral ten unha meta clara, que é a inserción laboral (ou a mellora de emprego nos casos que proceda).

Pode ser un proceso puntual, de cara a solventar dúbidas laborais e/ou formativas ou procura de información tamén ao respecto, ou pode derivar nun IPI (Itinerario Persoalizado de Inserción), onde un orientador e un orientado comprométense a unha serie de tarefas para a procura activa de emprego.

A orientación é un proceso individualizado, flexible (debe permitir cambios e os axustes necesarios para acadar os obxectivos) e debe buscar a autonomía dos orientados. O obxectivo é servir de guía, pero trátase de que o orientado sexa autónomo no seu propio proceso de procura de emprego.

Pode darse a orientación de xeito individual, a un só orientado, ou de xeito grupal, como por exemplo talleres de motivación, de habilidades socias, de resolución de conflictos,  ou talleres de búsqueda de emprego.

Pero a orientación laboral non se queda só no terreo puramente profesional, senón que ás veces ten que indagar un pouco máis aló cando se trata de colectivos vulnerables, e saber cal é a causa de que os orientados non melloren a súa empregabilidade.

Sobre as entrevistas de orientación

É importante que o orientador teña na primeira entrevista unha actitude sen prexuizos e estereotipos, só escoitando á persoa, sen emitir xuizos de valor.

Intentarase que se trate de preguntas abertas, onde a persoa poida flar libremente, debemos entender que a primeira entrevista é un diagnóstico previo.

Ademáis dunha actitude cercana á persoa, o orientador debe ter tamén unha actitude profesional e ainda que teñamos un protocolo previo establecido, debemos ir axustando a entrevista aos diferentes orientados.

Se se vai a tratar de orientación puntual, debemos ter en conta facer unha boa base diagnóstica, para poder orientar de xeito preciso á persoa no seu proceso. 

Os Itinerarios de inserción

Constan de varias fases:

Na primeira fase dunha orientación laboral o orientador debe dar unha información real sobre o servizo, sobre que consta e que conleva, para que no haxa lugar a equívocos, moita xente acude aos servizos de orientación laboral a que lle busquen un emprego. Debe deixarse claro desde o primeiro momento.Tamén nesta primeira fase se determina como é a motivación da persoa para a procura de emprego.

A segunda fase é unha recolllida de datos da persoa, a nivel laboral, formativo, social, aptitudes, actitudes e outras habilidades para a procura de emprego.Tamén é preciso facilitar á persoa a toma de decisións respecto ao que foi a súa traxectoria profesional e respecto ao que será a partir deste momento.

Unha terceira fase trata de seguir e acompañar á persoa no seu proceso de búsqueda de emprego, facilitándolle recursos prelaborais e preformativos, derivando á persoa a obradoiros, talleres e titorias.O orientador supervisa o traballo realizado pola persoa orientada, e ir solventando dúbidas, seguir fomentando a procura activa con unha actitude positiva.

A cuarta fase é a entrevista de mantemento, cando a persoa atopou un emprego, conseguiu unha entrevista de traballo ou xestionar xa de xeito autónomo a súa procura de emprego. Infórmase á persoa de aspectos laborais, resolución de conflictos, etc.

A quinta fase é de renovación, para determinar novas necesidades e orientar á persoa na toma de decisións e se fose o caso fixar un novo obxectivo.

A sexta fase, e última,  e o peche, e pode ser con inserción laboral ou sen ela, pero sabendo que a persoa é autónoma no seu proceso e está indo polo bo caamiño.

O orientador e a prospección
Unha das tarefas do orientador laboral é a prospección de empresas, para dar a coñecer un servizo de intermediación laboral, ou axudar a cubrir un proceso de selección en curso.

Persoalmente fago a prospección en  base aos perfís cos que traballo, e coñecendo previamente o trecido empresarial da zona.

A prospección ademáis pode ser como as cartas de presentación, é dicir, en respota a unha oferta ou como autocandidatura espontánea.

Unha vez que teño claro o tecido empresarial e os perfis que poden encaixar nun proceso de selección ou nunha empresa, trato de recopilar toda a información posible da empresa, e unha vez que esto está completo establezo contacto vía telefónica principalmente. Ás veces cando non é posible falar coa persoa responsable de Recursos Humanos trato de conseguir o correo electrónico e así o primeiro contacto é vía mail.

Nunca visito por visitar, pois paréceme unha perda de tempo e considero que non chega a nada.

Se a persoa está interesada no que lle comento via mail ou telefónica establécese unha cita presencial. Que  a cita chega a bo porto e se produza colaboración é o obxectivo desexable, pero se non é así seguimos mantendo contacto coas empresas, facilitándolle información que pode ser do seu interese ben via mail ou telefónica.

Que non precisen do noso servizo nun momento non quere decir que se descarte unha colaboración futura.

mércores, 26 de novembro de 2014

Reflexión grupal sobre a mesa de emprendemento e autoempregoA modo de refexión grupal, queremos valorar a temática dunha das últimas sesións presenciais no CEOL, referida á mesa sobre recursos para o emprendemento e autoemprego.

Nesa sesión se levou a cabo unha serie de ponencias a cargo de diferentes entidades públicas e privadas que traballan a prol do emprendemento, así como tamén varias ponencias a cargo de persoas que emprenderon recentemente.

A nivel de entidades que traballan no fomento do emprendemento estiveron presentes o Instituto Galego de Promoción do Emprego (IGAPE), Asociación Jóvenes Empresarios (AJE), Unión Galega de Cooperativas de Traballo Asociado (UGACOTA), AGACA e Woman emprende, sinalando as seguintes valoracións sobre as ponencias expostas.


Dende o IGAPE destacamos o servizo que ofrece, sobre todo da importancia de non só impulsar a creación de novas empresas, senón de mellorar a competitividade das xa existentes, a través de diferentes medidas como facilitar a internacionalización.

Sobre a ponencia de WOMAN EMPRENDE, como servizo dirixido ao fomento do emprendemento feminino da USC, destacamos o que se definiu como 'desequilibrio emprendedor de xénero': sobre o alto porcentaxe de alumnas universitarias fronte a alumnos, e que contrasta cos datos de emprendemento, onde os emprendedores universitarios teñen maior porcentaxe que as emprendedoras universitarias. Creemos que é importante que dende este servizo se siga fomentando e apoiando a iniciativa emprendedora das mulleres co fin de que a porcentaxe se iguale á dos homes.Por parte de UGACOTA e AGACA, na exposición sobre as coopertivas como fórmula de empredemento, destacamos os datos referidos ao baixo nivel de coñecemento sobre as cooperativas, non só entre os emprendedores senón tamén a nivel de entidades. Creemos que entre as causas que poden levar a este descoñecemento é que todo xira á creación de SL por ser a fórmula máis 'sinxela', é dicir, non é preciso ter 3 ou máis socios, nin tampouco é necesario a elaboración de documentos internos como estatutos, RRI, etc. 

Neste sentido, vemos necesario a labor destas entidades para seguir difundindo esta forma de emprendemento, como así se está a facer dende a Rede Eusumo por exemplo. Ademais, consideramos esta forma de emprendemento como moi útil nestes momentos, sobre todo ante a escaseza de financiación para o inicio empresarial, polo que máis que nunca, a empresa cooperativa supón unha vía de emprendemento que se axusta a esta necesidade.

Tamén nos parece interesante o cooperativismo polo carácter social que ten ao dar resposta a diferentes necesidades e problemas de emprego: desemprego de colectivos, temporalidade e precariedade laboral, dificultade de conciliación familiar no traballo... Entre outros aspectos que incorpora a cooperativa está o establecemento dun fondo para a formación e promoción da cooperativa: formación dos socios, a promoción das relacións entre outras coopoerativas, fomento da igualdade e conciliación entre os seus membros, así como o fomento da responsabilidade social empresarial.Por outra banda, como aspectos que nos exixe a coopertiva, frente a outras formas de empresa unipersoais, están a posesión de habilidades sociais e para o traballo en equipo por parte dos socios/as. Ao ser unha fórmula rexida pola xestión democrática das decisións, e a colaboración entre os/as socias/os, exixe un alto grado de capacidade de habilidades para a comunicación e xestión de conflictos.

Por último, das ponencias relacionadas coas experiencias emprendedoras, consideramos interesante a idea de negocio que tiveron todas ellas, pero tamén destacamos que, así como importante é ter unha boa idea de negocio, tamén axuda no emprendemento coñecer os recursos e ferramentas para o autoemprego. Así, vemos esencial formar dende o sistema educativo aos xóvenes para que adquiran coñecementos, técnicas e ferramentas non só para a busca de emprego por conta allea, senón tamén para o emprendemento.

">

domingo, 23 de novembro de 2014

reflexión instrumental módulo 3

Itinerario personalizado de inserción e intermediación laboral con empresas

El itinerario personalizado de inserción tiene como objetivo la inserción laboral y el desarrollo profesional de las personas, especialmente a través de la información, el asesoramiento individual y grupal, la formación ocupacional y la participación en diferentes campos.


Para alcanzar tales propósitos el orientador laboral trabajará desde diferentes ámbitos tanto a nivel individual como colectivo. Mediante el itinerario personalizado de inserción se seguirá un proceso que facilite el acceso al mercado de trabajo y mejore sus competencias y capacidades a través de formación específica con un seguimiento continuo antes y después de la inserción.

ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL


Orientación, asesoramiento y seguimiento. Con estas acciones se busca elaborar un diagnóstico inicial, realizar tutorías, establecer itinerarios individualizados y el seguimiento de las distintas fases de que consta el programa. Es imprescindible en el diseño de los itinerarios analizar habilidades, actitudes, intereses, formación, experiencia, etc.para ayudar al usuario en la toma de decisiones.

Formación. Esencial para la mejora de la empelabilidad y capacitación profesional.

Intermediación. Alianza entre la oferta y la demanda con el objetivo primordial de lograr establecer una relación laboral entre demandantes de empleo y empleadores para satisfacer las necesidades e intereses de ambos.
Autoempleo. Necesita un asesoramiento personal con la idea de motivar, tomar decisiones, recopilar información y poner en marcha un proyecto.INTERMEDIACIÓN LABORAL CON EMPRESAS


La Intermediación laboral con empresas es una de las claves del desarrollo del itinerario.

Consiste en el desarrollo de acciones orientadas al acercamiento al entorno empresarial, la exploración del mercado de trabajo y el ajuste entre oferta y demanda de empleo.

Análisis de puestos de trabajo y la búsqueda de empleo. Se lleva a cabo una labor de prospección del mercado de trabajo y de las ofertas de empleo, además de ofrecer un sistema de mediación a las empresas.              
                


Acciones de apoyo a la contratación, facilitando información y asesoramiento técnico.

Acciones de acompañamiento al mercado de trabajo. Se hace un seguimiento a las personas que acaban de comenzar a trabajar para asegurar su permanencia en el empleo.

Otra herramienta básica para la inserción laboral de las personas que se encuentran en situación de desempleo es la  prospección del mercado laboral. El  técnico analiza el mercado de trabajo y elige los sectores y empresas a los que pueden acceder los usuarios de los servicios de orientación laboral, según sus capacidades y competencias. Además, gracias a la labor de prospección, es posible conocer la situación del mercado laboral, los sectores que demandan trabajadores, perfiles y requisitos exigidos.

"La vida es aprendizaje, cuando dejas de aprender, mueres". Tom Clancy, escritor.

martes, 18 de novembro de 2014

Entorno persoal de aprendizaxe (PLE)

Entendemos o 'entorno persoal de aprendizaxe' (PLE) como o 'conxunto de ferramentas, fontes de información, conexións e actividades que cada persoa utilizada de forma asidua para aprender' (Castañeda, J. Adell, 2013). Así, no PLE de cada persoa se integrarán as experiencias que configuraron a súa educación formal xunto coas novas experiencias de aprendizaxe facilitadas polas tecnoloxías da información.

Nos últimos anos estamos comprobando como as TICs cada vez están presentes en máis ámbitos da nosa vida coa proliferación de novas tecnoloxías, ao mesmo tempo que se está a desenvolver a chamada revolución da sociedade da información, a través de diferentes dispositivos conectados a internet. 
É neste contexto da sociedade da información onde, asistimos ao nacemento da Web 2.0, entendida como o conxunto de ferramentas tecnolóxicas para a creación social e o coñecemento e que, a diferenza da web 1.0, se caracteriza pola incorporación de usurios a través das Redes Sociais. A web 2.0 caracterízase pola creación de contidos, o establecemento de recursos compartidos, e o control da calidade de forma colaborativa entre os usuarios.  


Este novo contexto de interacción en internet a través da web 2.0 repercutiu, como non, no ámbito da educación formal pero tamén na educación non formal e informal, reforzando a educación ao longo da vida ou educación contínua do individuo. É neste contexto onde se xera e desenvolve o noso entorno persoal de aprendizaxe (PLE), como un entorno cambiante e flexible que nos permite elixir as fontes, contidos e métodos para a aprendizaxe, é dicir, desenvolver habilidades e capacidades para aprender, ou o que é o mesmo, aprender a aprender.

Como exemplo, amoso a continuación unha imaxe reprensentando o meu PLE:luns, 17 de novembro de 2014

PLE Paz


Debo empezar diciendo que Internet es una herramienta con enormes posibilidades que me atrae pero debo confesar que continúo usando, básicamente, herramientas no digitales para un aprendizaje que requiera profundidad. No sé si será por costumbre o unos hábitos adquiridos desde muy temprana edad y creo que difícil de desprenderse de ellos, pero sigo con mi lápiz y papel. Por supuesto que siempre es muy cómodo tener cerca un ordenador, a donde después traslado toda la información. Estas herramientas digitales son muy importantes y llegará un momento en que sean prácticamente imprescindibles.
Hace años que conozco la red y nunca podría llegar a imaginar el volumen de información que contiene. He de confesar que el paso hasta la situación actual, con el desarrollo de algunas técnicas, habilidades, no ha sido sencillo.
La Red es un escenario idóneo para aprender, compartir, debatir, buscar y transmitir información, etc. Además, tiene otras utilidades como comprar, invertir en Bolsa, jugar, vídeoconferencias, tefefonía o televisión y radio.

De forma gráfica os muestro un resumen de mi PLEPor lo que se refiere a las herramientas digitales, las encuadraría de la siguiente manera:


Herramientas para buscar información
Como lo que más me puede interesar son los vídeos, recurro fundamentalmente a Youtube y Vimeo. Si quiero encontrar presentaciones busco SlideShare. Pero si lo que quiero es una búsqueda más social aprovecho Twitter, Scoop.it y Pinterest.
Evidentemente está Google siempre presente en mis búsquedas. Otro recurso es el de Wikipedia, aunque con más prudencia, me sirve basicamente de enlace.
Acabo de conocer el lector de RSS Feedly y lo encuentro muy útil para organizar y acceder rápidamente desde un navegador web. Básicamente me permite ordenar todos los contenidos de manera que facilita el ahorro de tiempo al no tener que revisar una a una todas las fuentes de noticias.

Herramientas para la organización

Dentro de lo que conozco, la más importante es Google Calendar. Todas las tareas tanto personales como profesionaleas están registradas en el calendario de Google. Otra herramienta que utilizo ahora mismo y que he descubierto recientemente es Google Drive.
Por último, acabo de conocer heramientas como Diigo, Pinterest y Scoop.it.

Herramientas para la publicación

Actualmente lo que publico son presentaciones así que una de las herramientas más utilizadas es SlideShare. Para publicar vídeos uso Youtube y para mi perfil About me.

Herramientas para crear

Trabajo fundamentalmente con Microsoft ( Word, Excel y Powerpoint) aunque a veces uso LibreOffice (Writter).

Herramientas para la comunicación


En este apartado podría citar Google +, Pinterest y Twitter. En el trabajo colaborativo empleo Google Drive. Para finalizar he de comentar que utilizo Yahoo y WhatsApp para la comunicación directa.

xoves, 6 de novembro de 2014

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN PARA SUPERAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO
Todas las personas que llevan tiempo en situación de desempleo, sienten ansiedad cuando se enfrentan a una entrevista de trabajo que puede suponer su inserción laboral. Tenemos que tener cuidado que esta ansiedad no nos impida conseguir nuestro objetivo, para ello os comento una serie de técnicas que pueden resultar útiles a la hora de enfrentarnos a una entrevista laboral:

 
TÉCNICA Nº 1 Técnica rápida con estiramiento muscular: para el trabajo, para la casa, cuando no hay tiempo, entre clases…

 
Escoge un momento y un lugar en el que, durante unos minutos (de 5 a 15), no te puedan interrumpir.
Fase de tensión muscular:
En tu silla, o sillón, cierra los ojos y ténsate haciendo todo esto al mismo tiempo:
Cruza las manos detrás de la cabeza y empuja los codos hacia atrás lo máximo posible. Aguanta.
Extiende las piernas hacia delante y empuja las puntas de los pies hacia abajo. Al hacer esto, estira todos los músculos. Aguanta.
Inspira, contén el aire, tensa y aprieta mientras tanto los músculos del vientre. Aguanta.
Permanece en esta situación de fuerte tensión como si fueras un globo a punto de explotar y cuenta con el pensamiento hasta cinco. A continuación…
Fase de distensión-relajación:
 Desínflate como un globo en la silla…sigue con los ojos cerrados…expulsa el aire lentamente mientras dejas caer relajado tus músculos, afloja todo tu cuerpo…respira profunda y suavemente…
Permanece un par de minutos en este estado de distensión y relajación. Saborea el momento… …mientras…introduces pensamientos positivos 
Antes de recuperarte y enderezarte, repite mentalmente la fórmula:
 Cuatro, tres…dos…uno…me siento bien y fresco/a, seguro/a y tranquilo/a… 
…a continuación estírate en la silla, respira profundamente, recupera la tensión muscular poco a poco y abre los ojos.
 

TÉCNICA Nº 2. TÉCNICA DE VISUALIZACIÓN: para descansar, para dejarse llevar, para visualizar un examen, una entrevista de trabajo…
Túmbate en una cama, sofá o sillón confortable…
 • Realiza varias respiraciones lentas y profundas inspirando por la nariz (4 a 6 segundos) y expulsando el aire por la boca suavemente durante (20 ó 30 segundos). Según vas respirando profundamente…
 • Afloja al mismo tiempo la tensión de todos tus músculos desde la cabeza a los pies: afloja la cara, la boca, la mandíbula, el cuello, hombros, brazos, las manos, el pecho, abdomen, piernas, pies. Date el tiempo que quieras mientras respiras lenta y profundamente. A continuación…
 • Imagínate una escena agradable de playa, de campo, o la que tu quieras. Trata de verte como si estuvieras allí mismo, con todo lujo de detalles, olores, sonidos, rop, gente, etc. disfruta de la escena.
 • Mientras tanto sugiérete mentalmente ideas positivas como si fuera una grabación:
  Una vez que te encuentras relajado…cambia de escena y concéntrate e imagínate con todo lujo de detalles en la entrevista:
  Vuelve a relajarte con tu escena agradable y respirando, a continuación …
  Recupérate poco a poco, estirando los pies, las manos, los brazos, todo tu cuerpo, respira profundamente y luego, sin prisas…abre los ojos.
  Repite estos ejercicios de relajación unas cuantas veces seguidas, hasta dominarlos por completo

CONSEJOS
 

Días anteriores a la ENTREVISTA

 • Planifica todos los detalles con antelación: Obtén información sobre la empresa. Intenta ver dónde es la entrevista unos días antes. Intenta prever cualquier contratiempo que puedas tener.
 • Puedes utilizar la técnica 2 visualización (cuantas más veces la practiques mejores resultados obtendrás).

Para el día antes de la ENTREVISTA

 • Dedícate a actividades que no tengan nada que ver, si puedes haz algo placentero (quedar con los amigos, ver una película), que te distraiga.
 • Dejar la ropa y el material necesario preparado.
 • Utiliza alguna técnica de relajación antes de dormir, puedes darte un automasaje o un baño relajante.

Día de la ENTREVISTA

 • Llega con antelación al sitio acordado
 • Respira con tranquilidad. Puedes utilizar la técnica nº1 si te notas tenso
 • Sé positivo. Utiliza autoinstrucciones  del tipo: voy a hacerlo bien, me he preparado para esto…
 • Independientemente del resultado prémiate por el esfuerzo